Info

TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla -hanke on päättynyt
Project TAIDA! – Creative methods in the immigrants’ and young people’s path of life has ended

Hankkeella vastattiin tarpeeseen kehittää uusia luovia, toiminnallisia menetelmiä sosiaaliseen kuntoutukseen ja kotouttamistyöhön. Se laajensi 61 kuusamolaisen nuoren ja maahanmuuttajan kokemuspiiriä, loi uusia tuttavuuksia, tutustutti kotiseutuun sekä tuki taidelähtöisten menetelmien avulla omien voimavarojen, vahvuuksien ja elämänsisältöjen löytämisessä mukaan lukien harrastus-, opinto- ja työpolut. Asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen Kuusamo-opiston kieliryhmästä, Ksakki ry:n kautta, ystävän tai perheenjäsenen mukana, Kainuun ammattiopiston Valma-ryhmästä, etsivän nuorisotyön kautta, terveydenhoitajan, kuraattorien, Nuora-hankkeen, Osallisuus- ja hyvinvointipalvelut Askeleen, Springhousen kotouttamiskoulutuksen ja opon kautta sekä itsenäisesti.

Tavoitteelliset toiminnat, ammattimaiset ja asiantuntevat ohjaajat sekä yksilöohjaajan toiminnanaikainen tuki toivat myönteisiä muutoksia osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemukseen rohkaisten asiakasta kokeilemaan jotain uutta ja tutkimaan itseään luovilla tavoilla.

Haasteeksi muodostui koronapandemia, joka vaikutti toteuttajaorganisaatioihin kohdistuneiden toistuvien kokoontumisrajoitusten ja suositusten myötä asiakashankintaan, asiakastapaamisiin ja luovan toiminnan toteuttamiseen sekä hanketiimin työskentelyyn. Toiminnassa ei päästy kaikilta osin määrällisiin tavoitteisiin.

Hankkeen päättyessä toteuttajaorganisaatioilla on kokemuksia luovuuden hyödyntämisestä asiakastyössä ja käytettävissään hankkeen loppujulkaisussa kuvattujen yhdeksän toimintamallin lisäksi kokoelma muita toiminnassa kokeiltuja menetelmiä. Tietoa on jaettu myös yhteistyöverkostolle kuten maahanmuuttajien kielenopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ja nuorisotyöhön.

Alueella ei ollut aiemmin kehitetty taidelähtöisiä menetelmiä, jotka tavoitteellisesti edistäisivät asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia. Myös monialainen yhteistyöverkosto puuttui aiheen ympäriltä. Yhteistyössä tehty kehittämistyö lisäsi eri osapuolien kohderyhmäymmärrystä ja ymmärrystä luovan toiminnan toteuttamisen ehdoista, ja muodosti yhteistyösuhteita, joista on hyötyä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Taide- ja luontolähtöisten menetelmien ympärille rakennettiin yhteistyössä Luonnollisesti-valmennusmalli tuo green care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta -hankkeen kanssa moniammatillinen ja -alainen pyöreä pöytä ”Luonto ja luovuus sotessa”. Hanke oli mukana kehittämässä Taide-, kulttuuri- ja luontolähtöinen osallisuusverkosto -Osallisuuden palasta/Sokra, joka löytyy Innokylästä.

Hankkeen toteutusaika 1.2.2020-31.1.2022. Päätoteuttaja ja hallinnoija KSAK Oy. Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Kuusamo-opisto. Rahoittajat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Kuusamon kaupunki ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot. Hankkeen kokonaisbudjetti 297 000 €.

The project responded to the need to develop new, creative and functional methods for social rehabilitation and integration. It expanded the experience of 61 young people and immigrants in Kuusamo, helped them make new acquaintances, got them to know their new hometown, and supported them in finding their own resources, strengths, and life content through art-based methods, including hobbies, studies and work paths. Clients were directed to the project from the Kuusamo College’s language class, through Ksakki ry, together with a friend or family member, from Kainuu Vocational College’s Valma class, through youth work, by a nurse, a curator or a student advicor, through Nuora project, Springhouse Inclusion class, Welfare Services Askel, and independently.

Goal-directed activities, professional and knowledgeable mentors, and in-service support from an individual mentor brought positive changes to the experience of inclusion and well-being, encouraging clients to try something new and explore themselves in creative ways.

The COVID-19 pandemic created a challenge which affected customer acquisition, customer meetings and the implementation of creative activities, as well as the work of the project team due to repeated gathering restrictions and recommendations to implementing organizations. Quantitative targets were not fully met.

At the end of the project, the implementing organizations have experience in utilizing creativity in customer work and a collection of methods tested in operation in addition to the nine operating models described in the final publication of the project. Information has also been shared with co-operation networks such as language teaching for immigrants, vocational training, and youth work.

No art-based methods had previously been developed in the area that would purposefully promote customer inclusion and well-being. There was also no cross-sectoral cooperation network concerning the topic. The collaborative development increased the understanding of the various parties about the target groups and the conditions for carrying out creative activities, and formed cooperative relationships that will be useful even after the end of the project. A multi-professional roundtable ”Nature and Creativity in Social and Health Care” was built around art and nature-based methods in collaboration with the NATURALLY – the training model unites Green Care methods into social rehabilitation project. The project was involved in the development of an Art, Culture and Nature-based Inclusion Network – A Piece of Inclusion / Sokra, which can be found in Innokylä.

The execution period of the project 1.2.2020-31.1.2022. The project was administrated by KSAK Oy. Part-implementers Ksakki Association and Kuusamo College. The project was funded by the European Social Fund and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia and the town of Kuusamo plus the implementing organisations. Project’s total budget 297 000 €.